Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci: Silvia Baloghová, IČO:33 796 165, DIČ:1028043280, IČ DPH:SK1028043280, prevádzka: predajňa SilviinSvet, P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky.

ŽL:č.OŽP-B/2009/01977-2, č. živ. registra 404-10169

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Staničná 9, 94901 Nitra

Predávajúci v plnej miere rešpektuje Zákon č. 250/207 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Pre kupujúceho vždy platia tie výhodnejšie podmienky či už vyplývajúce zo zákonov alebo z týchto Obchodných podmienok.

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť
právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka

 1. 1. Spotrebiteľ objednáva
  výrobky a služby predávajúceho (Silvia Baloghová, IČO: 33 796 165,
  DIČ:1028043280, IČ DPH:SK1028043280 prevádzka: Predajňa SilviinSvet, P.Blahu 7/A, 940 01 Nové Zámky,
  email: sisa.patch@gmail.com) prostredníctvom obchodného systému na
  www.silviinobchodik.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez
  e-shop), poštou.
  Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.
  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. 2. Pri každej objednávke
  musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu,
  telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ
  DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky,
  (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spľňa automaticky).
  Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.
  použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a
  nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu
  tovaru).
 3. 3. Po doručení objednávky
  bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká
  obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v
  pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku,
  spôsob dopravy, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka
  pre spotrebiteľa záväzná.

II. Dodacie lehoty

 1. 1. Dodacie lehoty sú pre
  rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy
  oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. 2. Vo všeobecnosti je
  termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 20 dní od dátumu overenia
  objednávky.
 3. 3. Vo výnimočných
  prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani
  u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. 1. Cena produktu je
  stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám
  i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v
  nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude
  vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. 2. Spotrebiteľ uhrádza
  platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 3. 3. Pri odovzdávaní produktu
  platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a balné, prípadne cenu dobierky
  (ak nie je tovar preberaný osobne).
 4. 4.      
  Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár

  objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže
  zvoliť spôsob dopravy, a to:

  a) vlastnou dopravou (osobné prevzatie v obchode na adrese ul. P. Blahu
  7/a, Nové Zámky)

  c) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka
  spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o., ktorej služby využívame a nezávisí od vzdialenosti (na Slovensku), ale od hmotnosti produktu.

 5. 5.      
  Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi

  pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší
  variant dopravy.

IV. Preberanie tovaru

 1. 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje
  prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. 2. Pri preberaní produktu
  je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť
  zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je
  povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so
  zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek
  neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú
  akceptované.
 3. 3. Spotrebiteľ nadobúda
  vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných
  čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby
  prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v
  držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty
  a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých
  okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. 4. Predávajúci je oprávnený
  požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to
  bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na
  spotrebiteľa.
 5. 5. Nebezpečenstvo škody na
  produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo
  jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. 1. Spotrebiteľ je oprávnený
  bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia
  tovaru v zmysle zákona č.102/2014 § 7 odst.1. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou na emailovú adresu sisa.patch@gmail.com alebo poštou na adresu predávajúceho použitím formulára na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (vzor nájdete na konci obchodných podmienok). Odstúpenie musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

  Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v priložená tá časť pôvodného obalu (štítok na bavlnách), ktorá identifikuje tovar a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky prípadné dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie
  na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení
  od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
  Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia
  späť.
 2. 2. Pri dodržaní vyššie
  uvedených povinností spotrebiteľa, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti  s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 3. 3. Predávajúci si
  vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:


  a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

  b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

  c) vystavená cena produktu bola chybná

VI. Záruka a servis

 1. 1. Vo všeobecnosti, pokiaľ
  v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie
  spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora
  ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri
  uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
  obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt
  zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ
  povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt)
  reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 2. 2. Oprávnenie na záruku
  zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku,
  prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby
  spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 3. 3. V prípade uplatňovania
  reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že
  daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto
  informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII. Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou a uzavretím kúpnej zmluvy  kupujúci  vyhlasuje, že súhlasí  so spracovaním osobných údajov podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neprenajíma a ani inak neposkytuje osobné údaje svojich zákazníkov žiadnej tretej strane. Súčasne sa prevádzkovateľ zaväzuje, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Osobné údaje budú poskytnuté iba prepravcovi za účelom doručenia objednávky. Pre spracovanie objednávky prevádzkovateľ požaduje nasledovné údaje (meno a priezvisko, ulica a číslo domu, mesto a PSČ, tel. číslo, prípadne e-mail.)

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. 1. Predávajúci má právo
  podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke
  a osobnému odberu produktu. V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a
  bude s ním dohodnutý ďalší postup.
 2. 2. Predávajúci si
  vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje
  spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku
  stornovať.
 3. 3. Spotrebiteľ prehlasuje,
  že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými
  podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

  Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá
  spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame
  alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté
  iným spôsobom.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej
  viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných
  vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným
  orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné
  alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť
  ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú
  nedotknuté.

  Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane
  spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory
  vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami
  Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 4. 4. Predávajúci a spotrebiteľ
  sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, t.j. telefonickú,
  elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a
  internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 5. 5.Alternatívne riešenie sporu

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý zuvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

 

 

 

 

Spotrebiteľ – kupujúci

 

Meno a priezvisko:   ...............................................................................................

 

Adresa:                      ...............................................................................................

 

Telefón, e-mail          ...............................................................................................

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy s

Predávajúci: Silvia Baloghová, Strečnianska 3470/13, 94001 Nové Zámky

 

Číslo objednávky                                                         .....................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia objednávky*                  ......................................................

 

Označenie vráteného tovaru

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................

Dátum a podpis spotrebiteľa - kupujúceho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite

MTAyM